Archiwum

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

2016.01.18

 

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2015r. - 31.12.2015r.

 

Głównym celem zadania jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin z województwa podkarpackiego bezpłatnego wsparcia(stosownie do potrzeb) udzielanego w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie, jego filiach w Krośnie i Sanoku oraz punktach w Dębicy, Strzyżowie i Czudcu. Pomoc można uzyskać osobiście, telefonicznie i drogą mailową.

             Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem

(w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej.

Rodzaje bezpłatnej kompleksowej pomocy, która udzielana jest

 OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN w ramach projektu:

  • pomoc prawna;
  • pomoc psychologiczna;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych  w pkt 1–7;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

W celu skorzystania z w/w form pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić wniosek pokrzywdzonego lub członka rodziny oraz złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą status pokrzywdzonego. Zespół Ośrodka może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy po wnikliwej weryfikacji oraz po zgromadzenia pełnej dokumentacji. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

 

Główne miejsce świadczenia pomocy:

 

1. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie

ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Tel. 17 858-10-33 

Dyżur telefoniczny pracownika pierwszego kontaktu od poniedziałku do piątku,

godz. 16:00 - 18:00 - tel. 731 528 063

Telefon interwencyjny i do kontaktów po godz. 18.00, weekendy i święta 668 667 554

 

Osoba pierwszego kontaktu

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

8:00 – 16:00

16:00 – 19:00

10:00 – 12:00

Wtorek

8:00 – 16:00

16:00 – 18:00

13:00 – 15:00

Środa

8:00 – 16:00

16:00 – 18:00

15:00 – 18:00

Czwartek

8:00 – 16:00

16:00 – 19:00

---

Piątek

8:00 – 16:00

16:00 – 19:00

Grupa wsparcia

16:00 – 18:30

Sobota

---

09:00 – 12:00

11:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Filie Ośrodka

1. SANOK

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Jana III Sobieskiego 1

38-500 Sanok

tel. 570 529 004

 

Osoba pierwszego kontaktu

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

---

---

---

Wtorek

10:00 – 13:00

12:00 – 16:00

---

Środa

---

---

---

Czwartek

10:00 – 13:00

---

12:00 – 15:00

Piątek

13:00 – 16:00

---

grupa  wsparcia

14:30 – 17:00

2 x m-c

 

 2. KROSNO

Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych

ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno

tel. 515 256 298 

 

Osoba pierwszego kontaktu

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

13:00 – 16:00

13:00 – 17:00

---

Wtorek

---

---

---

Środa

12:00 – 15:00

---

---

Czwartek

---

---

---

Piątek

12:00 – 15:00

---

15:00 – 18:00

 

- Punkty Ośrodka:

1. DĘBICA

Internat Zespołu Szkół Zawodowych

      ul. Sienkiewicza 1

39-200 Dębica

 

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

---

---

Wtorek

---

11:00 - 14:00

Środa

15:00 – 18:00

---

Czwartek

---

---

Piątek

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STRZYŻÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 8

38-100 Strzyżów 

 

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

15:00 – 18:00

---

Wtorek

---

---

Środa

---

---

Czwartek

---

---

Piątek

---

15:00 – 18:00

 

3. CZUDEC

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Słoneczna 2

38-120 Czudec          

 

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

11:00 – 14:00

---

Wtorek

---

---

Środa

---

---

Czwartek

---

---

Piątek

---

11:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

 

 

 

 

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Projekt współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” podjęło się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą. Wsparcie udzielane jest w utworzonych w tym celu  Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Projekt jest współfinansowany  ze  środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki pochodzące z funduszy norweskich stwarzają możliwość realizowania nowego działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin - jako zadania publicznego - udzielania wsparcia psychologicznego oraz prawnego w miejscach, do których zwykle w pierwszej kolejności trafiają ofiary przestępstw np. w jednostkach organizacyjnych prokuratury, policji, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, przy kościołach i innych związkach wyznaniowych. Dzięki dyżurom prawników oraz psychologów w tych miejscach pomoc będzie dostępna w możliwie najkrótszym okresie po popełnieniu przestępstwa.

W ramach niniejszego projektu pomoc świadczona jest w:

 

1. ŚWILCZA

Europejskie Centrum Informacji (obok Policji)

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, IIp, pok. 24

Tel: 17 86-70-100

 

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

----

13:00 – 17:00

Piątek

14:00 – 18:00

----

 

2. KOLBUSZOWA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. 11-go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa

Tel: (17) 744 57 15

 

Prawnik

Psycholog

Wtorek

11:00 – 15:00

----

Czwartek

----

09:00 – 13:00

 

3. ŁAŃCUT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 70/5, 37 – 100 Łańcut

Tel: 17 225 69 69

 

Prawnik

Psycholog

Czwartek

----

09:00 – 13:00

Piątek

12:00 – 15:00

----

 

4. BOGUCHWAŁA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tkaczowa 134, 36 – 040 Boguchwała

Tel: 017 87 55 260

 

Prawnik

Psycholog

Poniedziałek

----

13:00 – 17:00

Czwartek

14:00 – 18:00

----