Aktualne

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  2017

Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu zapewniają bezpłatne wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Wsparcie będzie udzielane stosownie do potrzeb, w pierwszej kolejności mieszkańcom Podkarpacia, aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do jednego z Ośrodków prowadzonych przez Stowarzyszenie NOWY HORYZONT w Rzeszowie, Krośnie lub Przemyślu.

Na spotkanie ze specjalistą lub w kwestii uzyskania innego rodzaju wsparcia można umówić się telefonicznie lub po osobistym zgłoszeniu się do Ośrodka.

Formy Wsparcia w OPPP w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu

8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń

9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Żeby otrzymać pomoc należy:

1. Umówić się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Rzeszowie, Krośnie lub Przemyślu telefonicznie lub na miejscu w Ośrodku

2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem lub osobie najbliższej;

3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu.

GODZINY PRACY OŚRODKÓW

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie

ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Tel. 17 858-10-33, 574190452

Osoba pierwszego kontaktu:

Poniedziałek: 13:00 - 20:00

Wtorek - Piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 13:00

Prawnik:

Poniedziałek: 17:00 - 20:00

Środa: 14:00 - 17:00

Psycholog:

Poniedziałek: 12:00 - 15:00

Wtorek: 13:30 - 15:30

Czwartek: 16:00 - 17:00

Piątek: 10:30 - 12:30

Grupa wsparcia:

Czwartek: 17:00 - 19:30 (co drugi tydzień)

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krośnie

ul. Czajkowskiego 17, 38-400 Krosno

tel.: 515 256 298

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Tel. w Rzeszowie 17 858-10-33, 574190452

Osoba pierwszego kontaktu:

Poniedziałek: 13:00 - 20:00

Wtorek - Piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 09:00 - 13:00

Prawnik:

Poniedziałek: 17:00 - 20:00

Środa: 14:00 - 17:00

Psycholog:

Wtorek: 15:00 - 17:00

Piątek: 14:30 - 16:30

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu

W budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wilsona 12, Przemyśl

tel.: 574 190 451

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Tel. w Rzeszowie 17 858-10-33, 574190452

Osoba pierwszego kontaktu:

Poniedziałek: 13:00 - 20:00

Wtorek - Piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 09:00 - 13:00

Prawnik:

Poniedziałek: 13:00 - 16:00

Czwartek: 11:00 - 14:00

Psycholog:

Środa: 12:30 - 15:30

Piątek: 12:30 - 15:30