Rzeszów

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie 2018

ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Tel. 17 858-10-33, 574190452

Osoba pierwszego kontaktu:

Poniedziałek: 13:00 - 20:00

Wtorek - Piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 13:00

Prawnik:

wtorek: 13:00 - 17:00

piątek: 14:00 - 17:00

Psycholog:

poniedziałek: 11:00 - 14:00

wtorek: 12:30 - 16:30

czwartek: 12:00 - 16:00

Grupa wsparcia:

czwartek: 16:00 - 19:00

 

Zapraszamy na naszego facebooka:

https://www.facebook.com/osrodeknowyhoryzont

Regulamin

2016.03.18

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DOTACJI FPP PRZEZ OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Niniejszy regulamin oparty jest na następujących przepisach prawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012r. Poz. 49 z późn. zm),

2. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182),

3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.)

4. Statut Stowarzyszenie WZL „Nowy Horyzont”.

§ 1

Zakres regulacji

 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPdOPP) przy Stowarzyszeniu WZL „Nowy Horyzont” w Rzeszowie, w ramach działań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPP), którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pomocy udziela się osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zgodnie z na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (D.U. z 13 stycznia 2012 po. 49).

 

§ 2

Zakres pomocy

Pomoc z środków FPP udzielana jest w zakresie:

 1. Organizowania i finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. Pokrywania kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 3. Pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 4. Pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 5. Pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 6. Finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
 7. Dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 8. Finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 9. Pokrywania kosztów bonów żywnościowych;
 10.  Pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

§ 3

Zasady udzielania pomocy materialnej

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie określonym w pkt. 3 rozpatruje trzyosobowa Komisja.
 2. Komisja zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zebranie Komisji w krótszych odstępach czasu.
 3. Wnioski o przyznanie pomocy przekładane są Komisji przez koordynatora, który sprawuje obsługę administracyjną Komisji, udziela wyjaśnień oraz występuje do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w zakresie wskazanym przez Komisję.
 4. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt. 1.1 z zachowaniem należytej staranności, wnikliwie oceniając indywidualną sytuację wnioskodawcy w odniesieniu do wnioskowanej pomocy.
 5. Komisja wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania określonej pomocy bądź o przyznaniu pomocy w zakresie węższym od wnioskowanego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Komisji jest ostateczna. O decyzji Komisji niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę.
 6. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie OPdOPP zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 7. OPdOPP zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia wnioskowanej pomocy, w przypadku braku danych dostatecznie uprawdopodabniających status osoby pokrzywdzonej przestępstwem, a także w przypadku wyczerpania środków przewidzianych dla danego świadczenia.
 8. OPdOPP zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy osobie bedącej pod wpływem środków odurzająch, osobie agresywnej oraz osobie nie zapisanej w dany dzień jako klient Ośrodka.

 

§ 4

Pomoc materialna pokrzywdzonym przestępstwem spełnia znamiona pomocy socjalnej.

 

§ 5

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy

1 Wymagana dokumentacja:

1.1. Ustalając prawo do świadczeń z FPP Komisja ocenia sytuację prawną, materialną, zdrowotną i życiową wnioskodawcy m. in. w oparciu o następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielnie pomocy z FPP osobie pokrzywdzonej i członkom jej rodziny
 • orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie i inne informacje organów ścigania uprawdopodabniające status osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 • zaświadczenie o objęciu osoby pokrzywdzonej procedurą „Niebieska Karta”,
 • zaświadczenia lekarskie, także potwierdzające występowanie niesprawności powstałej wskutek przestępstwa,
 • zaświadczenia z OPS o sytuacji materialno-bytowej osoby lub rodziny,
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • inne zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z PUP,
 • inne dokumenty uzasadniające udzielenie pomocy, również w zakresie wnioskowanym przez Komisję,
 • oświadczenia pokrzywdzonego o dochodach i kosztach utrzymania w skali miesiąca.

1. 2. W zakresie pomocy określonej w pkt. 3.5 niniejszego regulaminu Komisja ma prawo dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, o którego dostosowanie ubiega się wnioskodawca.

§ 6

Procedura przyznawania pomocy

 1. Przyznając pomoc finansową Komisja bierze pod uwagę aktualną sytuację pokrzywdzonego, a weryfikacja prawa do otrzymania pomocy następuje w oparciu o przedłożone przez pokrzywdzonego dokumenty oraz złożone oświadczenia, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Przyznając pomoc finansową Komisja weryfikuje w jakim zakresie pokrzywdzony korzysta także z innych świadczeń w OPdOPP, w tym w szczególności z porad specjalistycznych.
 3. Wysokość udzielanej pomocy jest zależna od potrzeb pokrzywdzonego, jednakże jednorazowa wartość pomocy w zakresie pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych przypadająca na osobę pokrzywdzoną w skali jednego miesiąca wynosi max. 200 zł (dwieście złotych) i 100 zł (sto złotych) na każdego kolejnego członka rodziny ubiegającego się o pomoc wspólnie z pokrzywdzonym.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc finansową przez osobę pokrzywdzoną wraz z innymi członkami rodziny wartość udzielonej pomocy w formie pokrywania żywności lub bonów żywnościowych w skali miesiąca nie może być wyższa niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
 5. Pomocy finansowej określonej w § 2 pkt 4, 5, 6, 8, 9 udziela się przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres udzielenia pomocy może być przedłożony na dalszy czas oznaczony.
 6. Rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy Komisja uwzględnia, w jaki sposób udzielona wcześniej pomoc (specjalistyczna oraz rzeczowa i finansowa) wpłynęła na poprawę sytuacji osoby pokrzywdzonej, w szczególności, czy pokrzywdzony podjął we własnym zakresie działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji.
 7. W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzony nie podejmuje żadnych działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji, nie współpracuje z OPdOPP Komisja ma prawo odmówić przyznawania dalszej pomocy finansowej i rzeczowej.
 8. Wysokość udzielanej pomocy w zakresie wskazanym w §  2 niniejszego Regulaminu, innej niż pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych jest każdorazowo określana przez Komisję indywidualnie w odniesieniu do konkretnej sytuacji pokrzywdzonego, jego potrzeb oraz po zweryfikowaniu  sytuacji prawnej, materialnej, zdrowotnej i życiowej wnioskodawcy m. in. w oparciu o przedłożone dokumenty  oraz złożone oświadczenia.
 9. Pozytywna decyzja Komisji skutkuje udzieleniem pomocy wnioskodawcy z pouczeniem wynikającym z art. 46 § 16-18 kodeksu karnego wykonawczego.

§ 7

Zasady udzielania porad prawnych

Porada prawna nie obejmuje prowadzenia spraw Klientów. W przypadku, gdy sprawa, z którą zwraca się Klient wymaga stałej obsługi prawnej, prawnik może pomóc Klientowi w sporządzeniu wniosku o ustanowienie fachowego pełnomocnika z urzędu.  Czas udzielania porady prawnej wynosi 45 minut.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia WZL „Nowy Horyzont”.
 2. Stowarzyszenia WZL „Nowy Horyzont” oraz osoby korzystające z pomocy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów (w tym podatków i innych opłat), których płatność jest wymagana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w związku z udzieleniem przez Stowarzyszenia WZL „Nowy Horyzont” pomocy materialnej i rzeczowej.
 3. Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia WZL „Nowy Horyzont” z dnia 05.01.2015r. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.