Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ZASOBÓW LUDZKICH

NOWY HORYZONT”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”jest organizacją otwartą, która skupia swoich członków bez względu na zapatrywania polityczne lub światopogląd i ma osobowość prawną.

§2

 1. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz grup wykluczonych społecznie oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w środowiskach lokalnych.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustaw: Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz U z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późń. zm. ), o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” uzyskuje status organizacji pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy a dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873
  z późn. zm.) z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych tą ustawą.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§3

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowanie swych celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne na zasadach przyjętych w statucie.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, współpracować z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami stawiającymi sobie podobne cele i zadania. Może zakładać z innymi Stowarzyszeniami związki.

§5

Stowarzyszenie jest reprezentacją swych członków na forum krajowym i zagranicznym.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Aktywizacja obywateli w życiu publicznym w szczególności wspieranie różnych form partycypacji obywatelskiej, inicjatyw oddolnych, dialogu społecznego oraz integracji i kooperacji społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Ograniczanie skutków wykluczenia społecznego oraz pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych.
 3. Promocja praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
 4. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, programów współpracy na rzecz wzmocnienia zatrudnienia, ochrony praw pracowniczych.
 5. Promocja równych szans kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej i w życiu prywatnym.
 6. Działania na rzecz wzmocnienia integracji i reintegracji osób niepełnosprawnych.
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i ich skutkom; działania na rzecz ograniczania przemocy w życiu prywatnym
  i społecznym, wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego.
 8. Pomoc rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek.
 9. Ochrona dóbr i wartości kultury, tradycji.
 10. Wzmacnianie integracji europejskiej.
 11. Działania na rzecz jakości oświaty, wyrównywanie szans w dostępie do usług edukacyjnych
 12. Promocja zdrowia oraz działania na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowotnej.
 13. Ochrona praw konsumenckich.
 14. Ochrona praw człowieka naszych obywateli oraz członków innych wspólnot państwowych.
 15. Wspierania wszelkich innowacji służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu.
 16. Poprawa jakości życia obywateli, ograniczania skutków ubóstwa i marginalizacji społecznej.
 17. Działania na rzecz wzmocnienia jakości instytucji publicznych i samorządowych.
 18. Wspieranie inicjatyw na rzecz przedsiębiorców. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany wiedzy w zakresie informacji gospodarczych, prawnych, kulturalnych i oświatowych pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw.
 19. Wspieranie osób posiadających polskie obywatelstwo poza granicami kraju.

§7

1. Program stowarzyszenia w szczególności obejmuje następujące formy i sposoby działania:

- promowanie i tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu,

- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie,

- popularyzowanie rozwiązań prawnych sprzyjających integracji społeczności lokalnych, w tym środowisk niepełnosprawnych,

- reprezentowanie wobec władz samorządu i administracji publicznej grup najsłabszych i zagrożonych wykluczeniem,

- tworzenie warunków dla wypowiadania się przez te grupy w ważnych dla nich sprawach i problemach,

- inicjowanie, tworzenie i wspieranie inicjatyw,

- organizowanie kampanii społecznych i programów szkoleniowych w zakresie problematyki prawnej, samorządności, administracji, aktywności obywatelskiej, przeciwdziałania nietolerancji, rozwiązywania konfliktów (w tym poprzez mediację),

- oferowanie poradnictwa obywatelskiego, pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej, mediacji oraz innych metod pokojowego rozstrzygania sporów i przełamywania kryzysów,

- tworzenie wyspecjalizowanych zespołów i komisji tworzących lub wspomagających realizację strategii oraz programów rozwiązywania problemów społecznych,

- gromadzenie środków finansowych i zasobów rzeczowych m.in. poprzez: akcje charytatywne, zbiórki publiczne, wsparcie funduszy celowych, sponsorów prywatnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także
w wyniku prowadzonej statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej,

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych zwolnieniem z pracy lub pozostających bez pracy - stwarzanie im możliwości: przekwalifikowania zawodowego (w tym wielozawodowość),

- pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej,

- pozyskiwanie środków w ramach konkursów i grantów,

- pozyskiwanie środków z innych źródeł – np. darowizny, zbiórki społeczne, akcje, sponsoring i inne

a) organizowanie działalności samopomocowej,

b) współpracę z mediami,

c) tworzenie programów informacyjnych,

d) prowadzenie kursów, wykładów, szkoleń i konferencji,

e) prowadzenie szeroko rozumianej działalności doradczej dla społeczności lokalnej,

f) diagnozowanie rynku pracy dla potrzeb pracodawców w kraju oraz poza granicami kraju,

g) poszukiwanie nowych nietradycyjnych form współpracy na poziomie międzyregionalnym.

- organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych,

- podejmowania wszelkich działań edukacyjnych na rzecz integracji europejskiej,

- nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy pomiędzy partnerami (organizacjami i grupami obywateli)
z różnych krajów - realizacja wspólnych projektów, konferencji, seminariów, programów staży i wymian.

2. Stowarzyszenie może realizować również inne zadania i programy, jak również tworzyć i wspierać struktury organizacyjne służące realizacji jego celów.

§ 8

Cele określone w §6 będą realizowane poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej,
 2. realizację projektów ze środków Unii Europejskiej mających na celu reorientację osób zagrożonych bezrobociem oraz grup wykluczonych społecznie oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych przedsiębiorcom oraz środowiskom lokalnym,
 3. organizowanie działalności samopomocowej,
 4. współpracę z mediami,
 5. tworzenie programów informacyjnych,
 6. prowadzenie kursów, wykładów, szkoleń i konferencji,
 7. prowadzenie szeroko rozumianej działalności doradczej dla społeczności lokalnej,
 8. diagnozowanie rynku pracy dla potrzeb pracodawców w kraju oraz poza granicami kraju,
 9. poszukiwanie nowych nietradycyjnych form współpracy na poziomie międzyregionalnym.

§ 9

 1. Dla realizacji swoich celów i programu Stowarzyszenia może- drogą uchwały Zarządu- powoływać wyodrębnione jednostki wewnętrzne- zwane dalej jednostkami stowarzyszenia- w tym jednostki powołane dla prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Jednostki stowarzyszenia za zgodą Zarządu mogą występować o uzyskanie osobowości prawnej.
 3. Funkcję nadzorczą nad działalnością jednostek stowarzyszenia pełni Zarząd stowarzyszenia. Dodatkowo do kontroli co najmniej 1 raz w roku upoważniona jest Komisja Rewizyjna stowarzyszenia, która przedstawia Zarządowi wyniki swoich kontroli.

§10

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego służącą realizacji jego celów, w zakresie:

a) poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, mediacji, rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości,

b) organizowani szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,

c) poradnictwa psychologicznego,

d) działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym,

e) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,

f) aktywizacji grup obywateli, rodzin oraz działań na rzecz wyrównywania szans, dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,

g) ochrony praw człowieka i obywatela,

h) pomocy rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek,

i) organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych.

 1. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. W takim przypadku dochód przeznacza na działalność statutową pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

a) Działalność wydawnicza (PKD 58),

b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych !(72.20.Z)

c) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

d) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z

e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

f) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

g) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)

h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B

i) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)

§12

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§14

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§15

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

a) czynny udział w pracach stowarzyszenia,

b) wspieranie działalności stowarzyszenia, w tym udzielanie pomocy organom stowarzyszenia w realizacji celów statutowych,

c) regularne opłacanie składek,

d) wykonywanie i przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów stowarzyszenia

e) przyczynianie się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

f) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§16

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) posiadać kartę członkowską Stowarzyszenia,

d) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§17

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Obowiązkiem członka wspierającego jest wspieranie finansowe projektu.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3. Formę i rodzaj wspieranie Stowarzyszenie członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w § 17 pkt.2 – 5.

§18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2. wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwiony brak aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,

d) w przypadku śmierci członka,

e) w przypadku nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia do grona członków Stowarzyszenia,

f) prowadzenia działalności konkurencyjnej i niekorzystnej dla Stowarzyszenia.

§19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi nie przysługuje prawo odwołania się.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzję w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

§21

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków:

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub częściej z własnej inicjatywy, bądź na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków ca najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalenie zmian statutu,

f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

h) ustalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków, natomiast zmiany statutu
i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia
w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 1do 3 członków, którzy mogą wybrać spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia.

3. Prezes kieruje pracami Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku i są protokołowane.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

g) ustalanie adresu siedziby Stowarzyszenia.

h) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, określanie ich statutu, zasięgu, działania oraz siedziby

7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, a w braku wymaganej większości rozstrzyga głos Prezesa.

8. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, bądź dwóch członków Zarządu działający łącznie.

§24

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być wyłącznie osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

- ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§ 25

 1. Dla realizacji zadań statutowych Zarząd może powoływać oddziały, według zasad określonych poniżej lub w innych aktach wewnętrznych Stowarzyszenia.
 2. Tworząc oddział, Zarząd Stowarzyszenia określa jego statut, zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§ 26

 1. Władzami Oddziału są:
  1) Zebranie Członków Oddziału,
  2) Zarząd Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata.

§ 27

 1. Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
  a) uchwalanie programów działania oddziału,
  b) wybór i odwoływanie członków władz Oddziału z listy kandydatów zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,
 3. W Zebraniu Członków Oddziału mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Oddziału oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, zaproszeni goście członkowie władz Stowarzyszenia.
 4. Postanowienia § 22 ust. 2, 3, 6, i 7 stosuje się odpowiednio.
 5. Zmiana statutu Oddziału wymaga zatwierdzania przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zarząd Oddziału składa się z 1 do 3 członków.

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,

b) przyjmowanie nowych członków Oddziału,

c) kierowanie bieżącą pracą Oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz,

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

f) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

g) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

h) zwoływanie Zebrań Członków Oddziału,

i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Oddziału.

3. Postanowienia § 23 ust. 4, 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Oddziału powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a) kontrola działalności Oddziału,

b) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,

c) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

d) zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków o uchylenie lub zawieszenie uchwał Zarządu Oddziału, które są sprzeczne z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5.Postanowienia § 24 ust 4 stosuje się odpowiednio.

§ 30

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 roku,
b) prowadzenia działalności pozostającej w sprzeczności z celami, prawem wewnętrznym jak również prawem powszechnie obowiązującym,
c) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§31

1. Materialną i finansową podstawą realizacji celów Stowarzyszenia, stanowią:

a) składki członków,

b) dotacje,

c) darowizny,

d) środki uzyskane z funduszy pomocowych,

e) wpływy z działalności gospodarczej,

f) środki uzyskane tytułem spadkobrania,

g) wpływy z 1% podatku przekazywanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach
i w trybie określonym w przepisach odrębnych,

h) inne źródła dopuszczalne przez prawo.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.