Sprawozdania

   Sprawozdanie Merytoryczne za 2015r.

 

PROJEKT:

Podkarpacki Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

       Zgodnie z założeniami projektu dnia 1 stycznia 2015r. rozpoczął działalność Podkarpacki Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Rzeszowie, filiami w Krośnie i Sanoku oraz punktami w Dębicy, Strzyżowie i Czudcu. Jego celem było zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej, uświadomienie obywateli w zakresie przysługujących im praw, a przede wszystkim wsparcie osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin. Ośrodek funkcjonował w ramach ustalonego harmonogramu od poniedziałku do soboty, aby umożliwić dogodne korzystanie z oferowanej pomocy. Specjaliści udzielali porad nie tylko osobiście, ale również telefonicznie oraz internetowo, co ułatwiało dostęp do informacji osobom mieszkającym daleko od siedziby Ośrodka, jego filii czy punktów.

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości od stycznia do grudnia Ośrodek świadczył następujące rodzaje pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy osoby pierwszego kontaktu
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw
 4. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 7. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych  w pkt 1–7
 9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

              W ramach niniejszego projektu została również utworzona grupa wsparcia dla osób pokrzywdzonych w związku z przemocą w rodzinie. Grupa ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba osób chętnych do udziału w niej przekroczyła planowaną liczebność. Otrzymaliśmy bardzo dużo pozytywnych sygnałów od osób korzystających z tej formy wsparcia, które oprócz wsparcia psychologicznego pochodzącego ze strony prowadzących specjalistów, mogły uzyskać pomoc ze strony innych uczestników. Takie połączenie form pomocy spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem.

       Stowarzyszenie realizuje nieprzerwanie od wielu lat specjalistyczne programy wsparcia dla osób pokrzywdzonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpracują z nami uczelnie i instytucje publiczne. Dzięki temu dysponujemy grupą wolontariuszy, głównie studentów prawa. Studenci wspomagali w Ośrodkach pracę specjalistów oraz pełnili funkcję asystenta osoby pokrzywdzonej, realizując zadania przypisane do roli. Dzięki dobrym kontaktom z lokalnymi redakcjami i dziennikarzami mogliśmy liczyć także na pomoc w zakresie promocji i informacji o projekcie.

       Dodatkowo, chcąc zapewnić jak najszerszy dostęp do naszego poradnictwa przeprowadziliśmy kampanię informacyjno – reklamową w miejscowościach gdzie ulokowane były punkty Ośrodka.

       Pracownicy pierwszego kontaktu oraz wolontariusze przygotowali i rozesłali informacje o projekcie do lokalnych instytucji oraz instytucji partnerskich wobec działań OPPP w województwie. Analogiczne informacje znalazły się na stronach internetowych urzędów i placówek. Wolontariusze i pracownicy OPPP dostarczyli materiały promocyjno-informacyjne do prokuratur, sądów, komisariatów, itp.

       W głównym Ośrodku w Rzeszowie odbywały się (dwa razy na kwartał) spotkania szkoleniowe dla realizatorów i specjalistów oraz osobne spotkania dla wolontariuszy w zakresie wypełniania wniosków i kompletowania dokumentacji w sprawach o udzielanie świadczeń dla beneficjentów. W programie szkoleniowym znalazły się także zagadnienia dotyczące standardów pracy z pokrzywdzonymi. Stowarzyszenie dbało o atrakcyjną tematykę spotkań oraz zaangażowanie specjalistów w ich wykonanie.

       Systematycznie współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi. Pozytywnym zjawiskiem było to, że Prokuratury Rejonowe kierowały do nas osoby posiadające status osoby pokrzywdzonej, by mogły skorzystać z świadczonego przez nas wsparcia.

       Informacje o projekcie i dostępności do specjalistów przekazywana była do lokalnych mediów. Systematycznie uaktualniana była także strona internetowa Stowarzyszenia. Stowarzyszenie cyklicznie włączało się w kampanie społeczne, które pozwalały dotrzeć do potencjalnych beneficjentów projektu, tym samym reklamując działania Ośrodka.

       W ramach projektu zostało zrealizowanych 12 punktów mobilnych polegających na dojeździe naszych specjalistów do potencjalnych beneficjentów. Punkty mobilne odbywały się w trakcie trwania różnych imprez w środowiskach lokalnych.

            Łącznie Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” funkcjonujący w okresie od stycznia do grudnia 2015r. udzielił pomocy 1276 osobom.

 

PROJEKT:

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Projekt współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” podjęło się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą. Wsparcie udzielane było w utworzonych w tym celu  Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem funkcjonujących w okresie od stycznia do grudnia 2015r.

            Projekt współfinansowany był ze  środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki pochodzące z funduszy norweskich stworzyły możliwość realizowania nowego działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin - jako zadania publicznego - udzielania wsparcia psychologicznego oraz prawnego w miejscach, do których zwykle w pierwszej kolejności trafiają ofiary przestępstw np. w jednostkach organizacyjnych prokuratury, policji, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, przy kościołach i innych związkach wyznaniowych. Dzięki dyżurom prawników oraz psychologów w tych miejscach pomoc dostępna była w możliwie najkrótszym okresie po zaistnieniu przestępstwa.

            W ramach niniejszego projektu pomoc świadczona była w Kolbuszowej, Świlczy, Łańcucie oraz Boguchwale.

Inne działania:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – luty 2015.

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, również w 2015r. Stowarzyszenie wzięło udział w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach pełnione były dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przedstawicieli wielu podmiotów, do których zgłaszają się osoby pokrzywdzone. Interdyscyplinarność dyżurów polegała na tym, że informacji prawnej  udzielali nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadali specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Stowarzyszenie zorganizowało dyżury w Ośrodku w Rzeszowie oraz jego filiach i punktach. Dyżury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych.

PROJEKT:

Pozarządowy Ośrodek Wsparcia „NOWY HORYZONT”

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Rzeszowa.

Celem zadania była promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Program był ukierunkowany na zapobieganie zaburzeniom psychicznym, związanym z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Polegał na zorganizowaniu poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i prawnego) dla osób i rodzin(w tym dzieci i młodzieży) w kryzysach sytuacyjnych oraz wsparciu w rozwiązywaniu problemów życiowych osób z terenu Rzeszowa.

 

Cykl spotkań psychoedukacyjnych

Stowarzyszenie wspólnie z dwoma firmami szkoleniowymi zorganizowało cykl 4 i 15 spotkań psychoedukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i nią zagrożonych.

Cykl 4 spotkań dotyczył szerokiej tematyki przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkań poznali między innymi sposoby reagowania na przemoc i zapobiegania przemocy, prawa przysługujące osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym. Spotkania poprowadziła kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Uczestnicy po spotkaniu mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych.

Cykl 15 spotkań skierowany był do osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. W trakcie spotkań grupa 12 osób miała możliwość poznania sposobów radzenia sobie z sytuacji przemocowej, nauczenia się nowych zachowań np. asertywności, zdobycia wiedzy, jak komunikować się bez przemocy, a także miała dostęp do stałego wsparcia psychologicznego.

W czasie całego 2015r. Stowarzyszenie brało udział w audycjach radiowych, jak również pojawiło się wiele artykułów dotyczących funkcjonowania Ośrodka. Ponadto nasi specjaliści udzielili wiele wywiadów m.in. dotyczących tematyki przemocy. Stowarzyszenie cały czas poszukiwało nowych możliwości rozwoju. W 2016r. chcemy kontynuować budowanie potencjału i dorobku Stowarzyszenia przy zachowaniu obecnie wypracowanych standardów.

 

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013.

W roku 2013 działalność stowarzyszenia skupiała się wokół dalszej budowy i  umacniania sieci OPPP. W tym czasie na mapie regionu; w Brzozowie, Boguchwale i Krasnym powstały kolejne punkty poradnictwa. We wrześniu 2013r. otworzyliśmy Ośrodek w Tarnowie. Dzięki temu zwiększyliśmy dostęp do programu wsparcia dla znacząco większej liczby pokrzywdzonych na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nawiązaliśmy relacje z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi oraz ngo-sami działającymi na terenie występowania miejsc świadczenia poradnictwa.

Stowarzyszenie dysponuje własną doświadczoną kadrą specjalistów, wolontariuszami  oraz bazą profesjonalistów. 

 1. OPOPP w Rzeszowie – okres realizacji od 2009

Ośrodek działa od 2009 roku.

Cel programu: zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej, uświadomienie obywateli w zakresie przysługujących im praw, wsparcie osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin. 

Ośrodek w Rzeszowie działa w oparciu o jednolite standardy pomocy, stanowiące rekomendację do stosowania w nowo tworzonych Ośrodkach. Standardy te nawiązują do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz ich przełożeniem na warunki polskie.

W marcu 2013 została otwarta Filia Ośrodka w Brzozowie, realizująca zadanie w oparciu o założenia pracy Ośrodka w Rzeszowie określone na 2013 rok.

W 2012 i 2013 roku stowarzyszenie podjęło wiele działań promujących Ośrodek i jego filie na Podkarpaciu. Wykorzystywano do tego zarówno media jak i inne przedsięwzięcia, np. konferencje, spotkania a także coroczną kampanię Tydzień Pomocy.

W latach 2009 – 2011 Ośrodek działał w Rzeszowie, bez oddziałów terenowych i przy wsparciu wolontariuszy - studentów prawa URz; bez środków na działania marketingowe w tygodniowym wymiarze 6 godzin dyżurów. Nie posiadał on obecnej infrastruktury biurowej, pracownika I kontaktu oraz asystenta osoby pokrzywdzonej.

Zwiększając z każdym rokiem liczbę świadczonych porad zapewnialiśmy dostęp do pomocy dla stale rosnącej grupy klientów. Dzięki temu w 2011r udzieliliśmy ok. 650 porad w siedzibie dysponując dostępem do specjalistów zaledwie 2 razy w tygodniu.

W 2012r. i 2013r. sukcesywnie rozbudowywaliśmy lokalną sieć wsparcia dla pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach europejskiego mechanizmu finansowego powstały punkty w Boguchwale i Krasnem, a ze środków FPP  filia w Brzozowie. We wrześniu 2013r. otworzyliśmy pełnowymiarowy OPPP w Tarnowie. W każdej filii beneficjenci mieli dostęp do pełnego wachlarza pomocy.

Nasze wysiłki poskutkowały społecznym zainteresowaniem dla naszych działań oraz zaufaniem naszych klientów, którzy stali się nieświadomym kanałem transmisji poleceń i informacji o Ośrodku. Częściej, niż dotychczas interesowały się nami media oraz instytucje: samorządowe i administracji publicznej. Dziś współpracujemy z wieloma z nich. Pewna grupa naszych klientów trafiła do nas dzięki policji, kuratorom, pracownikom socjalnym, lekarzom, dziennikarzom itd.

Naszą stałą troską od wielu lat jest dostarczanie ludziom wysokiej jakości usług oraz utrzymanie podejścia do klienta, opartego na empatii i traktowaniu z powagą jego problemów. Pod tym względem nie powielamy podobnych praktyk publicznych. Jest rzeczą oczywistą, że nie spełnimy wszystkich ich oczekiwań, ale możemy okazać im pełne zrozumienie i emocjonalne wsparcie, co stanowi nieoceniony element pomagania. Niezmiernie istotna dla naszych klientów jest pomoc psychologiczna. Oferujemy ją w różnych formach. W stolicy województwa jesteśmy jedyną organizacją prowadzącą grupę wsparcia dla osób pokrzywdzonych. Osoby, którym pomogliśmy cenią ją jako szczególnie wartościowe i skuteczne doświadczenie korekcyjne i terapeutyczne. Połączenie kompetencji terapeuty i siły społecznego wsparcia wyzwala u wielu z nich pożądaną zmianę, przełom w życiu, np. osoba uczy się godzić ze stratą lub zaczyna inaczej postrzegać siebie i sytuacje.

Uczenie się właściwego interpersonalnego, psychologicznego wymiaru relacji z klientem stanowi ważny element szkoleń pracującej w Ośrodku kadry. Szkolenia stanowią immanentną i stałą część działalności Ośrodka, nie ujmowaną w kategorie budżetowe.

Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z MS w zakresie przygotowań i realizacji kampanii Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od początku pełnimy w niej funkcję wojewódzkiego koordynatora. Angażujemy swój czas i wysiłek w działania ją  propagujące w mediach, instytucjach i społeczeństwie. Pomimo, że na Podkarpaciu są obecne inne organizacje pozarządowe współpracujące z MS, ich zaangażowanie w inne działania niż zadanie zlecone w ramach FPP jest zerowe.  W podobny sposób angażujemy się w inne przedsięwzięcia, jak np. szkolenia dla 11 apelacji są.

Pomimo występowania w każdym roku kilkumiesięcznych przerw w finansowaniu Ośrodków stowarzyszenie jako jedyny podmiot w Rzeszowie nieprzerwanie organizuje nieodpłatne porady specjalistów i z udziałem wolontariuszy, studentów prawa. Praca ich w tym okresie  wykonywana jest bez wynagrodzenia, w ramach wolontariatu.

We wrześniu 2013r. rozpoczął działalność OPPP w Tarnowie.

 1. Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

W okresie od 1-02-2012r do 31-13-2012r w ramach projektu „ Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” zostały utworzone dwa punkty zamiejscowe Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Rzeszowie.

 1. Uczestnictwo w wojewódzkim zespole rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Od 2010r.

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012.

 1. Bezpieczna Cyberlandia

Projekt dofinansowany przez Fundacje Dzieci Niczyje.

Założenia i cele

1. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości nauczycieli i uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet.

2. Zostało przeprowadzonych 10 spotkań szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w formie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Podczas warsztatów pedagodzy opracowywali scenariusze lekcji wychowawczych oraz edukacyjnych spotkań z rodzicami.

3. Zostało przeprowadzonych 10 szkolnych spotkań wywiadowczych dla rodziców z zakresu profilaktyki zagrożeń w Cyberprzestrzeni.

4. Projekt zakończył się konferencją podsumowująca. W lokalnych mediach pojawiły się artykuły i felietony promujące program i FDN.

 1. Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Form Przemocy

Okres realizacji: maj – grudzień 2012r.

W ramach projektu zapewniona była dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin:

 1. Pomoc psychologiczną. Indywidualna i grupowa.
 2. Pomoc prawną.
 3. Pomoc socjalna.
 4. Pomoc asystenta pokrzywdzonego.
 5. Inne formy wsparcia (schronienie, pomoc medyczna).

Realizowane przez placówkę działania przyczyniały się istotnie do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego beneficjentów, poprawy poczucia własnej wartości, lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 1. Konferencja „Prawa osób pokrzywdzonych” –

Przy zaangażowaniu Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Realizacja 2012.

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok.

 1. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. 

Kolejny rok kontynuacji zadaniazleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości- formuła zadania polega na świadczeniu bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz na udzielaniu informacji osobom pokrzywdzonym. Ośrodek pracuje 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki w godz od 16-19. Świadczeniobiorcy to osoby pokrzywdzone przestępstwem z całego województwa podkarpackiego, ale też osoby o niskich dochodach, których sytuacja nie pozwala na korzystanie z poradnictwa na komercyjnym rynku usług. Program pozwala na korzystanie z pomocy osobom z odległych miejsc województwa bez konieczności stawiania się w Ośrodku. W ramach swoich zadań Ośrodek powinien budować, w oparciu o dostępne zasoby instytucjonalne oraz pozarządowe, lokalny system współpracy interdyscyplinarnej. Ośrodek podejmuje starania na rzecz współpracy z placówkami pomocy społecznej, policją, jednostkami wymiaru sprawiedliwości, innymi ngo-sami. Celem programu jest zwiększenie dostępności pomocy prawnej i psychologicznej, wzrostświadomości obywateli w zakresie praw, pomoc osobom pokrzywdzonym poprzez otwieranie kolejnych tego rodzaju instytucji w terenie, blisko obywatela. Ośrodek działa pro bono i non profit. Okres realizacji – cały rok. Program zrealizowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

 1. Ośrodek Readaptacji Społecznej i Zawodowej dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Członków ich Rodzin. Okres realizacji maj – grudzień 2011. Program zrealizowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zadanie adresowane do osób opuszczających zakłady karne i członków ich rodzin. Polegał na świadczeniu porad prawnych, socjalnych, psychologicznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla zdefiniowanej grupy odbiorców. Część programu realizowanabyła w formie spotkań edukacyjno- warsztatowych na terenie trzech zakładów karnych. Druga część w stacjonarnym Ośrodku Readaptacji.

Program miał charakter programu kompleksowego. W jednym miejscu nasz klient – wg założeń programu zdefiniowany jako osoba osadzona lub ktoś z bliskich, mógł otrzymać pełną pomoc w formie profesjonalnego doradztwa i opieki w czasie jego powtórnego powrotu do społeczeństwa. Taka asekuracja jest czynnikiem istotnie zapobiegającym ryzyku recydywy, na jakie narażone są osoby po opuszczeniu zakładów karnych.

Program zakładał także współpracę z instytucjami sprawującymi opiekę lub monitoring nad byłymi osadzonymi, w celu zwiększenia skuteczności takich działań.

 1. Wszyscy muszą się postarać.  Program na rzecz wzmocnienia lokalnych struktur w obszarze ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.  Okres realizacji 01.07. 2011 do 30.11.2011 . Program współfinansowany ze środków ROPS w Rzeszowie.

Program był zbudowany z dwóch części:

 • Szkolenia doskonalącego dla pracowników instytucji pomocy społecznej oraz osób pracujących w ngo-sach w obszarze pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w województwie podkarpackim. Szkolenie zostało przeprowadzone po raz kolejny i dotyczyło różnych aspektów pracy osób pomagających z klientem, którym jest ofiara przemocy w rodzinie. Drugim głównym nurtem szkolenia były przepisy znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z sierpnia 2010 roku, omówienie nowych instytucji i ich kompetencji: zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w gminach.
 • Punktu specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej, nazywanego także punktem konsultacyjno – informacyjnym dla osób z problemem przemocy w rodzinie z Podkarpacia, w którym świadczona była bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna.
 1. Wiedza i empatia – kluczowe kompetencje pracowników instytucji społecznej z Podkarpacia.
 2. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Luty 2011. - Krajowa coroczna edycja europejskiej inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na prawa osób pokrzywdzonych oraz promocja świadczonych pro bono usług obywatelskich.
 3. Uczestnictwo w zespole ds. wdrożenia i realizacji w województwie podkarpackim rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Cały rok.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010.

 1. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – zadanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości- polega ono na świadczeniu bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i socjalnych osobom pokrzywdzonym. Ośrodek pracuje 2 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki w godz od 16-19. Nasi beneficjenci  to osoby pokrzywdzone przestępstwem z całego województwa podkarpackiego, ale też osoby o niskich dochodach. Ze względu na zasięg terytorialny udzielamy także konsultacji i porad drogą mailową i telefoniczną osobom zamieszkującym peryferie województwa, których nie stać na wyjazd do odległego miasta. Ośrodek współpracuje z instytucjami pomocy społecznej, policją, jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Celem programu jest zwiększenie dostępności pomocy prawnej i psychologicznej, zwiększenie świadomości prawnej obywateli, osób pokrzywdzonych oraz tworzenie zespołów pomocy interdyscyplinarnej. Okres realizacji – cały rok.
 2. Wspólna sprawa – szkolenia ze znowelizowanej ustawy dla członków zespołów interdyscyplinarnych – dwie edycje szkoleń warsztatowych zrealizowanych w okresie od września do listopada 2010 roku. Szkolenie zostało zrealizowane ze środków ROPS w Rzeszowie. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy instytucji systemu pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, statutowo związanych z pomaganiem osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Zajęcia miały charakter warsztatów i zostały zrealizowane w wymiarze 21 godzin w każdej edycji.
 3. SM jako Suma Możliwości – program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób chorujących na Stwardnienie Rozsiane . Program zbudowany był z elementów terapii, wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Jego celem było wzmocnienie poczucia własnej wartości, zachęcanie do aktywności zawodowej, samorozwoju oraz integracji społecznej. Program zawierał także elementy edukacji zdrowotnej i medycznej - których celem było zwiększenie wiedzy o SM zgodnie z aktualnym stanem medycyny, urealnienie przekonań o chorobie i jej skutkach. Zajęcia z edukacji i profilaktyki prowadzone były przez neurologów, specjalistów rehabilitacji, dietetyków, refleksologów. Program był realizowany w okresie od czerwca do końca grudnia 2010 roku.
 4. Konferencja „ Kobiety dla Podkarpacia” , wielopanelowa debata m. in. na tematy o ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wizerunku kobiety w kulturze i mediach, parytetach, aktywności politycznej i społecznej kobiet, ich dyskryminacji na rynku pracy. Od strony agendy konferencja była inicjatywą środowisk aktywistek kobiecych i Stowarzyszenia z udziałem ekspertek i znanych osób, m. In Katarzyny Kądzieli- feministki, współzałożycielki Niebieskiej Linii, Marty Niewczas – mistrzyni świata w karate tradycyjnym, radnej z Rzeszowa,  Reginy Reczek –Uniwersytet Rzeszowski, Henryka Pietrzaka – TV Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Kaji Malanowskiej – feministka, pisarka, Urszuli Nowakowskiej – Centrum Praw Kobiet oraz wielu innych.  Konferencja odbyła się 28.10.10.
 5. Rzeszowska debata „Bądź uważny na przemoc”- rzeszowski przyczynek do kampanii Dni Walki z Przemocą Wobec Kobiet – 04.12.2010. Debata połączona z pokazem filmu. Współorganizacja z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie. Kampania skierowana na zwiększenie sąsiedzkiej wrażliwości na przemoc w rodzinie.