Zadaj pytanie

1. Czy korzystanie z pomocy Ośrodka wiąże się z ponoszeniem kosztów?

Nie. Pomoc świadczona w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jest świadczona bezpłatnie. Środki na ten cel przekazywane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości (państwowego funduszu celowego). 

2. Czuję się pokrzywdzony. Czy mogę skorzystać z pomocy Ośrodka?

Co do zasady fakt pokrzywdzenia wymaga udokumentowania. Status osoby pokrzywdzonej nabywa się w wyniku otrzymania:

- pisma z MOPS-u/GOPS-u o wszczęciu procedury "Niebieskiej Karty" (dla przemocy w rodzinie),

- postanowienia z policji/prokuratury o wszczęciu dochodzenia/śledztwa,

- pism od organów ścigania, w których powiadamia się pokrzywdzonego o przeprowadzanych czynnościach procesowych, 

- wyroku bądź postanowienia sądu (wydziału karnego).

Należy zaznaczyć, że uprawnionym do uzyskania pomocy jest także osoba, która do tej pory nigdzie nie zgłosiła przestępstwa, jeżeli w wyniku wsparcia otrzymanego w Ośrodku doprowadzi do wszczęcia odpowiednich procedur. 

3. Czy czas, od momentu którego popełniono przestępstwo jest limitowany? 

Tak. Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadek komunikacyjny, przestępstwa seksualne, przemoc) Ośrodek może udzielać pomocy w czasie dłuższym niż 5 lat od dnia stwierdzenia przestępstwa, popełnienia czynu lub wystąpienia skutków przestępstwa.

4. Jak można skontaktować się z Ośrodkiem?

Z Ośrodkiem można skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy. Wszelkie informacje teleadresowe podano na stronie głównej w zakładce "OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  2018".

5. Jak mogę umówić się na spotkanie ze specjalistą? 

Zapisy do specjalisty dokonywane są przez pełniącego wówczas dyżur pracownika pierwszego kontaktu. To za jego pośrednictwem umawiane jest spotkanie w godzinach pracy prawnika lub psychologa. 

W celu wysłania wiadomości e-mail wypełnij formularz:

* Odbiorca:
* Temat pytania:
* Treść pytania:
* Twój adres e-mail:
* Twój podpis:
* - pola wymagane